Avtalsvillkor 2020


1. Avtalsparter

Avtalsparterna är jordbrukare Rikard Korkman, FO-signum 2099914-9 (nedan ”odlare”) och ”andelsägaren” som godkänt avtalet och betalat andelsavgiften.

2. Avtalets syfte

Avtalet gäller en eller flere andelar av äppelskörden 2020 i äppelträdgården på Råbäck gård i Esbo. Äppelträdgårdens adress är Rikard Korkman Mankbyvägen 22, 02780 Esbo. En (1) minimiandel består av skörden från de i odlingen följande lediga 2 äppelträd av en viss sort som i samband med betalningen fastställs av odlaren till andelsägarens äppelträd och utmärks på en odlingskarta som sparas på gården. Den förväntade äppelskördens mängd beräknas till cirka 14 kg äppel, som baserar sig på en produktionskalkyl och hela skörden från dessa träd hösten 2020 övergår i sin helhet till andelsägaren när den i avtalet fastställda andelsavgiften har betalats. Odlingsriskerna som är förknippade med odlingen innebär att skördens storlek kan variera mellan åren.

3. Definitioner

En (1) minimandel av äppelskörden 2020
-skörden av andelsägarens 2 äppelträd hösten 2020

Den förväntade äppelskördens mängd
-den förväntade skördemängden baserar sig på odlingskunskap och en produktionskalkyl om hur skördemängden i en modern tätplantering av äppel utvecklas om odlingen sköts professionellt och odlingsåtgärderna genomförs enligt bästa förmåga på ett sakligt sätt. En bra kvalitet på äpplena eftersträvas med odlingsåtgärderna. Kvaliteten kan dock variera beroende på odlingsförutsättningarna under olika år.

Odlingsrisken
-odling är förknippat med olika typer av odlingsrisker som kan inverka på skördens mängd och kvalitet. Exempel på sådana risker är t ex vinterskador på träden, sorkskador och frost under blomningen.

4. Odlarens rättigheter och skyldigheter

Odlaren sköter och skyddar äppelträdgården enligt bästa förmåga för att säkerställa en bra skörd för att uppfylla andelsägarnas förväntningar. I de olika arbetsskedena ingår beskärning av äppelträden, kartgallring, bevattning, växtskydd, information till andelsägarna, gräsklippning av radmellanrum, observation av äppelträdens skick, ersättande av eventuella skadade och döda äppelträd med nya, underhåll och skötsel av stängsel runt odlingen, plockning av äppel osv. I äppelodling ingår många olika arbetsskeden.

Odlaren informerar med hjälp av t ex odlingsblogg, nyhetbrev och Facebook andelsägarna om skördeförväntningarna. Personliga meddelanden tex gällande avhämtningen av äppelskörden
meddelas alltid per e-post.

Odlaren meddelar per e-post om skördetidpunkten och inom vilken tid skörden kan avhämtas från gården. Skörden skall avhämtas från gården inom en vecka från skördetidpunkten. Odlaren är inte skyldig att lagra skörden om andelsägaren inte hämtar sin skörd inom utsatt tid. Om skörden inte avhämtas inom utsatt tid övergår skörden utan särskild ersättning till odlaren.

5. Andelsägarens rättigheter och skyldigheter

Andelsägaren bör betala sin andel som är beroende på antalet andelar. Priset för en minimiandel har i detta avtal fastställts till minst 45 euro (moms 14 %). Avtalet och priset är i kraft ett skördeår åt gången. Avtal kan uppgöras året runt i webbutiken för ”Mitt äppelträd” alltid när det finns lediga andelar. Tidigare andelsägare äger företräde att förnya sitt avtal för följande år senast 30.10. eller så så långt andelarna räcker, när villkoren för följande skördeår har fastställts. Om rättigheten inte utnyttjas blir andelarna lediga för försäljning efter detta. Om alla andelar råkar vara reserverade är det möjligt att anmäla sig till en icke bindande reserveringslista. De som har anmält sig till listan informeras per e-post när de nya andelarna kommer till försäljning.

Andelsägaren måste i samband med äppelskörden hämta sin skörd inom utsatt tid.

Andelsägaren är skyldig att meddela odlaren om eventuella förändringar i kontaktuppgifter (e-postadress). Detta är viktigt för att meddelandet om när skörden kan avhämtas skall nå fram.

Andelsägaren kan vid behov komma överens med odlaren att också besöka och bekanta sig med odlingen i andra fall än i samband med avhämtningen av skörden eller eventuella andra gemensamma sammankomster mellan odlare och andelsägare.  Besök på egen hand iäppelträdgården utan överenskommelse med odlaren är dock förbjudet.

Andelsägaren bör beakta de odlingsrisker som är förknippade med äppelodling och andelsägandet och att den verkliga äppelskörden och kvaliteten kan variera mellan olika år.

Comments are closed.